AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Zamknięcie podatkowe i bilansowe ksiąg rachunkowych za 2017 rok.

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 12 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

1. Wprowadzenie

2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty

2.1. Harmonogram prac przy zamknięciu roku
2.2. Zasady sporządzania oraz podpisywania sprawozdania finansowego
2.3. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową
2.4. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych
2.5. Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
2.6. Regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe

3. Zmiany w prawie bilansowym - nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 23.07.2015. w kontekście zmian w sprawozdawczości finansowej za 2016 rok.

4. Inwentaryzacja

4.1. Terminy przeprowadzenia
4.2. Metody rozliczenia inwentaryzacji
4.3. Wycena

 

Dzień 2 

1. Podatek VAT 2016/2017 - bieżące rozliczenia podatku VAT i zmiany w 2016 roku,

1.1 JPK w VAT, 

1.2. Duże zmiany w VAT na 2017 rok

1.3 Przegląd zmian 2015/2016

2.  Podatek dochodowy od osób prawnych - zamknięcie roku 2016. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017

2.1. Przychody oraz wyłączenia z przychodów,

 • Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, umorzonych przedawnionych zobowiązań, regulowania zobowiązań „w naturze”,
 • Moment wystąpienia przychodu należnego – wątpliwości i kontrowersje, przychody należne a przychody faktycznie uzyskane,
 • Przychody przyszłych okresów – interpretacje organów podatkowych oraz praktyka stosowania tych przepisów,
 • Koszty uzyskania przychodów – znaczenie pojęć „koszty poniesione” oraz „w celu osiągnięcia przychodów”; kontrowersyjne przypadki, w tym m.in. koszty związane z utworzeniem spółki lub przystąpieniem do spółki nowego wspólnika,
 • Data zaliczania poniesionych wydatków do podatkowych kosztów, w tym na podstawie faktur otrzymanych po zakończeniu roku podatkowego; zasady podziału kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie,
 • Ograniczenia w zaliczaniu poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w tym   
  a) wydatki na zapłatę odsetek (niedostateczna kapitalizacja),    
  b) wydatki na reprezentację    
  c) świadczenia na rzecz pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, itp.,      
 • Zasady uwzględniania w podatkowych kosztach odpisów aktualizujących należności; wierzytelności nieściągalne, umorzone, wierzytelności których nieściągalność została uprawdopodobniona, przedawnione wierzytelności,
 • Korekty przychodów i kosztów – do jakiego okresu korekty te ujmować, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
 • Podatkowe rozliczanie różnic kursowych - różnice kursowe od należności i zobowiązań a różnice kursowe na rachunkach, kontrowersyjne przypadki, orzecznictwo organów podatkowych,
 • Odliczenia od dochodu i od podatku, w tym odliczanie strat oraz darowizn.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 1090 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia szkolenia szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K