AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Ceny transferowe 2017 - dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - aktualności oraz planowane zmiany

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 6 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami podatkowymi z zakresu transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane z uwzględnieniem obowiązujący wytycznych Ministra Finansów dla kontroli UKS.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo aktualne przepisy, które weszły w życie w 2015 roku oraz planowane przez Ministra Finansów zmiany na rok 2016/2017 w zakresie dokumentacji podatkowej, mające charakter dostosowawczy do wytycznych OECD oraz UE.

Szkolenie pozwoli na samodzielne sporządzanie dokumentacji cen transferowych ograniczające ryzyko zakwestionowania jej przez organy podatkowe. Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie się z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dokumentacyjnych
 • identyfikacja podmiotów powiązanych oraz transakcji wymagających dokumentacji
 • identyfikacja ryzyka podatkowego oraz zapoznanie się z instrumentami jego eliminacji
 • przedstawienie możliwości unikania podwójnego opodatkowania w sensie prawnym i ekonomicznym
 • zapoznanie się z zawartością dokumentacji podatkowej wybranych rodzajów transakcji
 • przedstawienie analizy funkcjonalnej.
 • poszerzenie wiedzy w zakresie metod szacowania dochodu wynikającego z transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi (studia przypadków)
 • poznanie skutecznych metod zarządzania dokumentacjami podatkowymi.
 • przedstawienie możliwości planowania podatkowego poprzez ceny transferowe

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Zmiana definicji podmiotów powiązanych. Nowa definicja powiązań kapitałowych.
 2. Zmiany w zakresie operacji gospodarczych podlegających dokumentacji. Pojęcie „transakcji”. Pojęcie „innego zdarzenia”.
 3. Zmiany w zakresie limitów dokumentacyjnych.
  • Podstawowy limit dokumentacyjny.
  • Limit dokumentacyjny w operacjach gospodarczych z podmiotami mającymi siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
  • Limit dokumentacyjny w przypadku podatników rozpoczynających działalność.
  • Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodów (straty) podatnika – wpływ na limit dokumentacyjny.
 4. Elementy dokumentacji.
  • Opis transakcji lub innych zdarzeń:
   • wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń
   • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne
   • identyfikacja podmiotów powiązanych
   • opis funkcji, aktywów oraz ponoszonych ryzyk
   • wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty)
  • Analiza danych porównawczych.
  • Opis danych finansowych.
  • Opis podatnika:
   • struktura organizacyjna i struktura zarządcza
   • przedmiot i zakres prowadzonej działalności
   • strategia gospodarcza
   • otoczenie konkurencyjne
  • Dokumentacja w przypadku grupy podmiotów powiązanych:
   • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządziła informacje o grupie podmiotów powiązanych
   • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych
   • polityka cen transakcyjnych
   • opis przedmiotu i zakresu działalności
   • opis wartości niematerialnych
   • opis sytuacji finansowej
   • opis zawartych porozumień
 5. Termin przygotowania dokumentacji.
 6. Skutki prawne oświadczenia w przedmiocie przygotowania dokumentacji.
 7. Sankcje w przypadku braku przygotowania dokumentacji w wyznaczonym terminie.
 8. Termin przedłożenia dokumentacji.
 9. Sankcje w przypadku braku przedłożenia dokumentacji w terminie.
 10. Pytania i odpowiedzi.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 590 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia szkolenia szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K