AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Aktualności oraz zmiany w VAT, CIT, Ordynacji podatkowej, Jednolitym Pliku Kontrolnym

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

  • Liczba godzin: 12 godz.
  • Kod:
  • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Celem szkolenia jest przypomnienie uczestnikom zasad funkcjonowania podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji Podatkowej i Jednolitego Pliku Kontrolnego, jak również wprowadzenie w szereg istotnych zmian roku bieżącego i planowanych zmian roku następnego. Szkolenie składa się z bloków tematycznych tworzonych w odniesieniu do systematyki ustawy o VAT, CIT, Ordynacja Podatkowa i Jednolity Plik Kontrolny. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia informacje o obowiązku podatkowym, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne zarówno w podatku VAT jak i CIT. Istotne jest również to, że szkolenie prowadzone jest przez praktyka, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, orzeczeń, problemów etc.

PROGRAM SZKOLENIA

I Podatek od towarów i usług
1) Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) warunki dostawy a moment dokonania dostawy towarów,
d) utrata towaru podczas transportu,
e) dostawy towarów o charakterze ciągłym,
f) moment dokonania dostawy towarów,
g) dostawa pakietowa,
h) dostawa towarów połączona z transportem,
i) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
2) Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności niestanowiące świadczenia usług,
d) usługi kompleksowe,
e) moment wykonania usługi,
f) usługi o charakterze ciągłym, usługi wykonywane etapowo,
g) refakturowanie usług.
3) Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a) darowizny,
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
c) poczęstunek kontrahentów,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe,
f) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
g) akcje marketingowe,
h) sprzedaż premiowa,
i) prezenty o małej wartości,
j) próbki.
4) Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
b) data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
d) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
5) Określanie podstawy opodatkowania:
a) pojęcie zapłaty,
b) czynności krajowe,
c) czynności nieodpłatne,
d) dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
e) opakowania zwrotne,
f) podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji,
g) podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem.
6) Moment wystawiania faktur VAT:
a) poprawna treść faktury VAT,
b) terminy wystawienia faktury VAT,
c) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
d) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
e) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
f) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
g) pojęcie pustej faktury,
h) faktury czy dokumenty wewnętrzne?,
i) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.
7) Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
c) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
d) wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),
e) wystawianie faktur w formacie PDF,
f) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
g) poprawna treść faktury elektronicznej,
h) termin wystawienia e-faktur,
i) e-faktury dokumentujące zaliczki,
j) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
k) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
l) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
ł) wystawienie e-faktury po terminie,
m) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
n) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.
8) Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
c) termin wystawienia faktur korygujących,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus,
g) korekty bieżące i wsteczne,
h) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.
9) Odliczanie i ograniczenia w odliczeniu podatku VAT na podstawie faktury VAT:
a) warunki i termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
b) nieprawidłowo wystawione faktury a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego,
d) kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
e) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
f) faktury od nieuczciwych kontrahentów,
10) Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem, c) rozliczenie sprzedaży wysyłkowej.
11) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) obowiązek podatkowy,
b) zaliczki w WDT, c) podstawa opodatkowania w WDT,
d) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
12) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) obowiązek podatkowy,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
13) Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) dowody dokonania eksportu towarów,
e) obowiązek podatkowy,
f) zaliczki w eksporcie,
g) podstawa opodatkowania.
14) Import towarów:
a) sposoby rozliczania importu towarów,
b) podatnik w imporcie towarów,
c) procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
d) obowiązek podatkowy VAT,
e) zasady ustalania podstawy opodatkowania.
15) Nowelizacja przepisów w 2016 roku i projekt ustawy z 22.09.2016 r:
a) rozliczenie podatku od WNT z tytułu nabycia paliw od 01.08.2016 – nowa deklaracja VAT 14
b) proponowane zmiany na 2017 rok – wybrane aspekty: - zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT - nowe limity zwolnienia podmiotowego w VAT - zmiany w rozliczeniu kwartalnym - rozszerzenie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT - klauzula przeciw unikaniu opodatkowania (czym jest? Zastosowanie? Procedura? Prawa podatnika?) - nowe zasady korzystania z kas rejestrujących - ograniczenia przy zwrocie VAT - kaucja rejestracyjna - weryfikacja istnienia podmiotu - automatyczne wykreślenie z urzędu (brak kontaktu, weryfikacja podmiotu, zawieszenie działalności, brak deklaracji) - automatyczne przekwalifikowanie czynnego podatnika VAT na podatnika zwolnionego - obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej - sankcje za zaniżanie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżania kwoty zwrotu lub różnicy podatku do przeniesienia - przedłużenie stosowania stawki 23 i 8 - solidarna odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe - planowany centralny rejestr faktur c) Wystawienie bądź posłużenie się fikcyjną fakturą w świetle orzecznictwa TSUE (ETS) d) Zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie definiowania „pierwszego zasiedlenia”
 

II Podatek dochodowy od osób prawnych
1) Przychody:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kiedy przychód jest otrzymany a kiedy postawiony do dyspozycji?),
e) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
f) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady.
2) Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków.
3) Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania,
h) leasing.
4) Wierzytelności i zobowiązania – wybrane aspekty podatkowe:
a) wierzytelność a koszty uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu, d) wierzytelności przedawnione, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
g) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych.
5) Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji, IFT – 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne: - pojęcie certyfikatu rezydencji i wymagania jakie powinien spełnić, - obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji i skutki jego braku, - okres ważności certyfikatu rezydencji
6) Reklama i reprezentacja:
a) stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych
b) struktury dualne do rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
c) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych: – upominki dla kontrahentów, – wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń, – poczęstunki dla kontrahentów, – organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych, – kartki świąteczne, – organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym, – reklama a marketing – skutki podatkowe, – tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
d) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
e) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne
7) Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód niebędący środkiem trwałym podatnika.
8) Planowane zmiany w 2017 roku – wybrane aspekty:
a) wprowadzenie obniżonej stawki dla małych podatników
b) wniesienie wkładu niepieniężnego - nowe zasady ustalania przychodu (możliwość szacowania)
c) wymiana udziałów - nowe warunki zwolnienia

III Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej w 2016 – wybrane aspekty:
1) przepisy antyoptymalizacyjne - Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
2) zasada in dubio pro tributario w praktyce - znaczenie zasady rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika
3) pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym (zmiany od 1.01.2016 oraz 1.07.2016), rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne, do doręczeń)
4) korekta deklaracji oraz obniżone i podwyższone stawki odsetek za zwłokę - nowe zasady naliczania
5) nowe formy zapłaty podatku

IV Jednolity Plik Kontrolny – streszczenie
1) podstawowe pojęcia
2) podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg w formie JPK (pojęcie dużego, średniego i małego przedsiębiorcy - problemy terminologiczne)
3) terminy obowiązkowego wprowadzenia JPK u poszczególnych grup podmiotów oraz okresy rozliczeniowe objęte obowiązkiem wynikających z regulacji o JPK
4) zakres żądania/wezwania do przedstawienia ksiąg w formie JPK (w jakich sytuacjach organy mogą żądać JPK?)
5) przesyłanie określonych struktur JPK bez wezwania - rejestry VAT
6) struktury logiczne JPK (zakres danych zawartych w poszczególnych strukturach) 7) aspekty techniczne związane z przesyłaniem JPK (możliwe sposoby przekazania JPK, procedura weryfikacyjna JPK przez organy podatkowe, rodzaje nośników, szyfrowanie danych)
 
V Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 1090 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia szkolenia szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K