AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 12 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 • Zagadnienia teoretyczne

 • Uregulowania prawne

 • Rozliczenie i ewidencja dochodów i wydatków budżetowych

 • Rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym

 • Rozliczenie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Ustalenie stanu należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego, odpisy 

 • Aktualizujące należności, wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

 • Środki pieniężne w ewidencji rocznej

 • Środki europejskie i pochodzenia zagranicznego na koniec roku

 • Ewidencja kosztów i przychodów

 • Ewidencja i weryfikacja zaangażowania

 • Wydatki strukturalne

 • Wydatki niewygasające z końcem roku

 • Sporządzenie wstępnego zestawienia sald i obrotów księgi głównej

 • Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej na dzień bilansowy

 • Regulacje dotyczące inwentaryzacji rocznej

 • Najczęstsze błędy przy inwentaryzacji

 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów

 • Księgowania związane z końcem roku – korespondencja kont syntetycznych

2. Bilans budżetu samorządu terytorialnego

 • Specyfika samorządu

 • Zamknięcie księgi rachunkowej budżetu

 • Odzwierciedlenie kont księgi głównej w poszczególnych pozycjach bilansu

3. Bilans jednostki budżetowej

 • Odzwierciedlenie sald księgowych w pozycjach bilansu

4. Obliczanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym

 • Wariant porównawczy obliczania wyniku finansowego

 • Zasady sporządzania rachunku zysków i strat (odzwierciedlenie sald)

5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 590 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia szkolenia szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K