AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Podatek VAT 2017 w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - najnowsze zmiany

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 6 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Rok 2016 jest z punku widzenia rozliczania podatku VAT rokiem przełomowym dla jednostek samorządu terytorialnego. Radykalna zmiana wykładni przepisów spowodowała, że samorządowe jednostki budżetowe nie są uznawane za odrębnych podatników podatku od towarów i usług. Powoduje to konieczność rozstrzygnięcia szeregu zagadnień związanych z dotychczasowymi rozliczeniami, m.in.: Czy dotychczas składane deklaracje są błędne? Co z opodatkowaniem usług dotychczas zwolnionych z VAT w jednostkach budżetowych Czy powstały zaległości podatkowe. Przed JST stoi wiele wyzwań związanych z centralizacją rozliczeń.

Z drugiej strony dostosowanie samorządów do nowej wykładni może spowodować pojawienie się dalszych możliwości weryfikacji dotychczasowych rozliczeń w zakresie VAT, i w wielu przypadkach może otworzyć dodatkowe okazje do odliczania i odzyskiwania zapłaconego podatku VAT.

Obok problemów związanych z centralizacją, od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy ograniczające w samorządach zakres prawa do odliczenia VAT– tzw. pre-współczynnik.

Obie zmiany znacząco wpływają na zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania podatku VAT przez samorządy.

Przy przeprowadzaniu zmian w zakresie rozliczeń podatku VAT warto zwrócić uwagę na to, że odpowiednie skonstruowanie modelu finansowania zadań samorządu powierzonych do realizacji samorządowym spółkom powoduje, że płatności realizowane przez samorządy na rzecz spółek wykonujących powierzone zadania nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedstawiane podczas szkolenia rozwiązanie może w szczególności dotyczyć wydatków związanych z zadaniami własnymi realizowanymi przez samorządy w tym m.in. transport publiczny, zagospodarowanie odpadów, finansowanie instytucji kultury, zadaniami w zakresie dróg i ulic, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, kultury fizycznej i turystyki, targowisk czy też cmentarzy. Omawiane rozwiązania nie tylko mogą obniżyć wartość wydatków na realizację zadań publicznego, często pozwala także uzyskać (odzyskać) dodatkowe środki pochodzących ze zwrotu podatku VAT.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie w praktyczny i przystępny sposób niuansów podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem problemów centralizacji i oraz nowych zasad odliczania VAT.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. JST jako podatnik VAT

  1. Podatnik VAT - regulacja UE i krajowa - ustawa o podatku o towarów i usług, Dyrektywa 112

  2. Problematyczny status JST jako podatnika VAT

 2. JST i jej jednostki organizacyjne – a status podatnika VAT

  1. Uchwała NSA z 24.06.2013 r. (I FPS 1/13) oraz pytanie prejudycjalne skierowane do TSUE

  2. Skutki wyroku TSUE w sprawie C-276/14 Miasto Wrocław

 3. Centralizacja rozliczeń JST w zakresie podatku VAT

  1. Rejestry, faktury, procedury – m.in. sposoby organizacji, kto powinien je prowadzić, gdzie powinny być przechowywane dokumenty źródłowe.

  2. „Utrata” prawa do zwolnienia, rozpoznawanie czynności opodatkowanych – typowe transakcje najem, dzierżawa, opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach, opłaty za posiłki, opłaty za pobyt na świtlicy

  3. Prawo do odliczenia – od czego i w jakim zakresie należy VAT odliczyć

  4. Realizacja prawa do odliczenia w relacji z dyscypliną finansów publicznych

  5. Wystawianie faktur, kasy rejestrujące

 4. Rozliczanie działalności mieszanej – pre-współczynnik

  1. Regulacje, wzory, zasady obliczania i stosowania – praktyczne ujęcie

  2. Jeden czy kilka współczynników – przykłady różnych praktycznych rozwiązań

  3. Kategorie wydatków, do których stosowany jest pre współczynnik – typowe praktyczne problemy

  4. Szczególne metody obliczania pre-współczynnika w samorządach – rozporządzenia

  5. Rozpoznane problemy i propozycje rozwiązań.

  6. Korekty

  7. Metody ograniczania stosowania prewspółczynika.


 

Obok przedstawianego podstawowego zakresu tematycznego, szkolenie składa się również z części dodatkowej, tj. podstawowego zakresu dotyczącego problematyki ogólnej podatku VAT - dla pracowników samorządowych wdrażających się z rozliczenia w podatku VAT lub podnoszących swoje kwalifikacje w tym zakresie VAT.


 

 1. Ogólna problematyka VAT w kontekście JST:

  1. podatnik, czynności opodatkowane,

  2. obowiązek podatkowy,

  3. miejsce świadczenia,

  4. prawo do odliczenia,

  5. faktury i ewidencje

 


Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 490 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia realizacji szkolenia szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K.