AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Akademia MSR/MSSF

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 72 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z kluczowymi kwestami regulacji MSSF w odniesieniu do jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz podstawowymi obszarami różnic między MSSF a polskim prawem bilansowym. Po kursie uczestnik powinien potrafić czytać, analizować oraz wykorzystywać sprawozdania finansowe sporządzone według MSSF, a dla osób o solidnych podstawach z rachunkowosci również przygotowywać takie sprawozdanie. Ponadto na kursie zostaną przedstawione fakultatywne zasady rachunkowości zgodne z MSSF z omówieniem ich zalet i ograniczeń.

Komu polecamy kurs?

 • głównym księgowym, dyrektorom finansowym i specjalistom z dziedziny rachunkowości, którzy z uwagi na powiązania z giełdą lub inwestorem zagranicznym będą wprowadzać MSSF
 • biegłym rewidentom
 • doradcom podatkowym
 • doradcom inwestycyjnym
 • członkom zarządów i rad nadzorczych spółek zainteresowanych wprowadzeniem MSSF
 • członkom Komitetu Nadzoru Audytowego
 • analitykom kredytowym oraz Doradcom/opiekunom klienta bankowego dużych korporacji
 • specjalistom, odpowiadającym za analizę sprawozdań finansowych

 

Na zakończenie kursu, Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Akademii Rachunkowości Compartners wzór certyfikatu ARC oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej wzór zaświadczenia MEN (na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 1113K)

 

PROGRAM KURSU

 

I.  Sprawozdanie finansowe

 1. Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 2. Zakres i obowiązek stosowania MSR/MSSF
 3. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
  • cel sprawozdań
  • zasada memoriału i kontynuacji działalności
  • cechy jakościowe sprawozdania
  • składniki sprawozdania finansowego
  • ujmowanie poszczególnych składników i ich wycena
  • koncepcje kapitału i zachowania kapitału
 4. MSR 1 prezentacja sprawozdań finansowych
  • cel i części składowe kompletnego sprawozdania finansowego
  • zasady ogólne sprawozdawczości
  • struktura i treść sprawozdania finansowego (wstęp, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym)
  • case study – na podstawie sprawozdań spółek giełdowych
 5. MSR 8 zasady (polityka) rachunkowości , zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
  • polityka rachunkowości
  • zmiany wartości szacunkowych
  • retrospektywne zastosowanie
 6. MSR 10 zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  • ujmowanie i wycena
  • kontynuacja działalności
  • ujawnianie informacji

 

II.  Charakterystyka wybranych standardów, pozycje bilansowe

 1. MSSF 5 aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
  • klasyfikacja aktywów trwałych jako przeznaczone do sprzedaży
  • wycena przeznaczonych do sprzedaży aktywów trwałych
  • prezentacja działalności zaniechanej
  • wyniki dotyczące działalności kontynuowanej
 2. MSR 12 podatek dochodowy
  • wartość podatkowa
  • ujmowanie bieżących zobowiązań i należności podatkowych
  • ujmowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu tego podatku
  • ujmowanie podatku bieżącego  i odroczonego
  • prezentacja
 3. MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe
  • definicje
  • wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych oraz nakłady w późniejszym terminie
  • wycena następująca po początkowym ujęciu
 4. MSSF 2 płatność w formie akcji
  • transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych
  • transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
  • transakcje płatności w formie akcji z alternatywą rozliczenia w środkach pieniężnych
 5. MSR 2 zapasy
  • wycena zapasów
  • obciążanie kosztów okresu
 6. MSR 19 świadczenia pracownicze
  • krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  • świadczenia po okresie zatrudnienia: programy określonych składek i świadczeń
  • pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze
  • świadczenia  z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 7. MSR 20 dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
  • dotacje i ich prezentacja
 8. MSR 36 utrata wartości aktywów
  • identyfikacja aktywów,  w przypadku których mogła nastąpić utrata wartości
  • wycena wartości odzyskiwalnej
  • odpis aktualizujący i jego odwrócenie
 9. MSR 37 rezerwy , zobowiązania warunkowe  i aktywa warunkowe
  • rezerwy a zobowiązania warunkowe
  • ujmowanie i wycena
  • zmiany stanu rezerw i ich wykorzystanie
 10. MSR 38 wartości niematerialne
  • ujęcie i wycena wartości niematerialnych
  • określony i nieokreślony okres użytkowania
  • odpisy aktualizujące
  • wycofanie z użytkowania i zbycie
 11. MSR 40 nieruchomości inwestycyjne
  • wycena po początkowym ujęciu
  • przeniesienia, zbycie
 12. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych

 

III.  Instrumenty finansowe, wybrane standardy narzędziowe

 1. MSSF 7 instrumenty finansowe – ujawnianie informacji
  • kategorie instrumentów finansowy i zakres ujawnianych informacji
  • wpływ instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności
  • charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi
 2. MSR 32 instrumenty finansowe : prezentacja ,miejsca prezentacji instrumentów finansowych, klasyfikacja wg rodzajów i wg celów nabycia
 3. MSR 39 instrumenty finansowe : ujmowanie i wycena
  • wycena bilansowa
  • wbudowane instrumenty pochodne
  • zabezpieczenia
 4. MSSF 9 – krótka charakterystyka
 5. MSSF 13- wartość godziwa
  • wycena bilansowa
 6. MSR 21 skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  • wykazywanie transakcji w walutach obcych w walucie funkcjonalnej
  • stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna
  • skutki podatkowe różnic kursowych
 7. MSR 23 koszty finansowania zewnętrznego
  • koszty finansowania zewnętrznego podejście wzorcowe i alternatywne
 8. MSR 29 sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
  • przekształcenie sprawozdań finansowych
 9. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych


IV. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, połączenia jednostek, transakcje z podmiotami powiązanymi

 1. MSSF 3 połączenia jednostek gospodarczych
  • identyfikacja połączenia jednostek
  • metoda rozliczania
  • stosowanie metody nabycia
 2. MSR 24 ujmowanie informacji na temat podmiotów powiązanych
  • cel ujawniania informacji na temat podmiotów powiązanych
 3. MSR 27  jednostkowe sprawozdania finansowe
 4. MSR 28 inwestycje wyceniane metodą praw własności
  • zastosowanie metody praw własności
 5. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  • prezentacja i zakres skonsolidowanego sprawozdania
  • procedury konsolidacyjne
  • definicje kontroli
 6. MSSF 11  Wspólne ustalenia umowne
  • rodzaje współkontroli
 7. MSSF 12  Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
 8. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych


V.  Pozostałe zagadnienia

 1. MSSF 1 zastosowanie MSSF po raz pierwszy
  • bilans otwarcia według MSSF
  • zasady rachunkowości
  • zwolnienia i wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania innych MSSF
  • prezentacja i ujawnianie informacji (porównawczość, wyjaśnienia)
 2. MSSF 4 umowy ubezpieczeniowe
  • zakres, ujmowanie, wycena
 3. MSSF 6 poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych
  • ujmowanie aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
  • wycena i prezentacja tych aktywów
  • utrata wartości
 4. MSSF 8 segmenty operacyjne
  • segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze
  • ujmowanie informacji i wycena
  • ujawnienie informacji na temat jednostki jako całości
 5. MSR 7 rachunek przepływów pieniężnych
  • korzyści z informacji o przepływach pieniężnych
  • prezentacja rachunku przepływów pieniężnych
  • sprawozdawczość dotycząca działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
  • przepływy w kwotach netto, przepływy w walutach obcych
  • odsetki, dywidendy, podatek
  • transakcje bezgotówkowe
  • środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 6. MSR 11 umowy o usługę budowlaną
  • łączenie i rozdzielanie umów o usługę budowlaną
  • przychody z umów i ich koszty
  • ujmowanie przewidywanych strat
  • zmiany szacunków
 7. MSR 17 leasing
  • klasyfikacja leasingu
  • leasing u leasingobiorców
  • leasing u leasingodawców
  • sprzedaż i leasing zwrotny
 8. MSR 18 przychody
  • ustalenie wysokości przychodów
  • identyfikacja transakcji
  • sprzedaż dóbr i świadczenie usług
  • odsetki, tantiemy, dywidendy
 9. MSR 26 rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
  • programy określonych składek
  • programy określonych świadczeń
 10. MSR 33 zysk przypadający na jedną akcję
  • podstawowy zysk przypadający na jedną akcję
  • rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
  • korekty retrospektywne
 11. MSR 34 śródroczna sprawozdawczość finansowa
  • treść śródrocznego raportu finansowego
  • ujmowanie i wycena
 12. MSR 41 rolnictwo
  • ujmowanie i wycena
 13. Interpretacje  Komitetu ds. Interpretacji MSR oraz  Stałego Komitetu ds. Interpretacji
 14. Analiza praktycznego zastosowania MSR i MSSF na przykładach spółek stosujących Standardy i ich danych
   
 

Koszt uczestnictwa w kursie dla:

 • jednej osoby - 3990 PLN (VAT zw.)
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy/instytucji - cena do negocjacji


Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia realizacji kursu szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem kursu nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na rozpoczęciu kursu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 325, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl