AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Regulamin serwisu internetowego www.arc.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.arc.pl (zwanego dalej: Serwisem) jest spółka pod firmą Akademia Rachunkowości Compartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50 lok.521 (00-695) Warszawa, nr NIP 7712768422, KRS: 286072, e-mail: biuro@arc.pl (zwana dalej również: Compartners).
 2. Compartners publikuje w Serwisie oferty zawarcia umów o przeprowadzenie kursów, szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń wyjazdowych – w zakresie oraz formie określonej w treści poszczególnych ofert. Oferty opublikowane w Serwisie stanowią oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 661 k.c.  
 3. Na procedurę zawarcia umowy (za wyjątkiem umów o szkolenia wyjazdowe) składa się wypełnienie stosownego formularza zawarcia umowy zamieszczonego w Serwisie, podanie prawdziwych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zajmowanego stanowiska, udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zawartej umowy oraz złożenie oświadczenia o obejmującego zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Uczestnika oraz oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami niniejszego Regulaminu. W przypadku przedsiębiorców konieczne jest także podanie NIP, prawidłowego brzmienia firmy oraz danych adresowych celem wystawienia faktury VAT. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Zamawiającego oraz złożenie oświadczenia o jej przyjęciu następuje poprzez przesłanie przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionego formularza zawarcia umowy, z tą samą chwilą dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Compartners a Zamawiającym. W przypadku, w których Zamawiający zamawia szkolenia dla osób trzecich, Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania od tych osób oświadczenia obejmującego zgodę na przetwarzanie danych osobowych tych osób przez Compartners, zgoda musi być udzielona na druku udostępnionym Zamawiającemu przez Compartners i przekazana Compartners nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu lub szkolenia.
 4. Zawarcie umowy z Compartners możliwe jest także w drodze przesłania na wskazane w pkt. 1 dane adresowe Compartners wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego – w formie papierowej, faksem bądź pocztą elektroniczną. W takim wypadku do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Compartners oświadczenia o przyjęciu oferty.
 5. Wszystkie ceny poszczególnych kursów i szkoleń w ofercie są cenami do zapłaty (cena netto = cena brutto, VAT zw.).
 6. Mając na względzie postanowienia pkt II.4 oraz III.2 niniejszego Regulaminu Compartners zobowiązane jest do potwierdzenia realizacji kursu lub szkolenia na co najmniej 4 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, co nastąpi w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej na adres email Zamawiającego podany przy zawarciu umowy. Wraz ze wspomnianym potwierdzeniem Compartners zobowiązana jest także do przekazania Zamawiającemu szczegółów organizacyjnych, w tym w szczególności lokalizacji sali szkoleniowej.
 7. Faktura pro forma zostaje wystawiona tylko za prośbą uczestnika kursu lub szkolenia oraz wysłana drogą mailową na wskazany adres mailowy.  
 8. Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Compartners wskazany poniżej. Zapłata powinna zostać dokonana po otrzymaniu potwierdzenia realizacji kursu lub szkolenia, nie później jednak niż 2 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia, chyba,że ustalono inaczej.

  ING Bank Śląski S.A.
  47 1050 1461 1000 0023 2158 7574

  W tytule przelewu proszę umieścić: symbol i termin kursu lub szkolenia oraz imię i nazwisko Zamawiającego oraz Uczestników.
   
 9. Zamawiającemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy na wypadek uczestnictwa w  zamówionym szkoleniu pomimo braku upływu terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku uczestnictwo jest możliwe jedynie po złożeniu przez Konsumenta stosownego oświadczenia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć względem Compartners pod danymi adresowymi wskazanymi w pkt 1 powyżej wyraźne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.  Konsument może skorzystać z przesłanego do niego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą. Compartners zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument może wskazać numer rachunku bankowego na który Compartners zwróci środki. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Przedsiębiorcy uprawnieni są do odwołania uczestnictwa w kursie lub szkoleniu stacjonarnym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pod adresem Compartners wskazanym w pkt I.1 Regulaminu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sam brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją. Odwołanie uczestnictwa możliwe jest do momentu potwierdzenia rozpoczęcia szkolenia, o którym mowa w pkt. I.6 Regulaminu.
 11. Przesłanie oświadczenia, o którym mowa powyżej nie później niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu lub szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku odwołania uczestnictwa po potwierdzeniu przez Compartners rozpoczęcia szkolenia lub nieobecności Uczestnika w trakcie szkolenia Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty całości wynagrodzenia należnego Compartners. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania względem Zamawiających będących konsumentami. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin prawidłowego doręczenia pisma Compartners.
 12. Compartners dopuszcza możliwość zamiany zgłoszonego Uczestnika kursu lub szkolenia stacjonarnego, nie później jednak niż na 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu lub szkolenia.  
 13. Materiały edukacyjne wręczane uczestnikowi chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w jakichkolwiek celach jest zabronione.

II. Kursy

 1. Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, kanapki i przekąski, inne profity zawarte w ofercie poszczególnych kursów.
 2. Uczestnik ma możliwość opłacenia kursu w systemie ratalnym. Rozłożenie opłat na raty następuje na wyraźną prośbę Uczestnika skierowaną pod adresem Compartners. Ilość rat oraz ich kwoty ustalane są indywidualnie.
 3. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym/weekendowym/dziennym/mieszanym.
 4. O ile nie wynika inaczej z treści oferty opublikowanej w Serwisie kursy organizowane przez Compartners są kursami grupowymi. W związku z powyższym wszelkie umowy o przeprowadzenie kursu są umowami warunkowymi zawartymi pod warunkiem sprzedaży co najmniej 60 % miejsc na dane szkolenie.
 5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w pojedynczych zajęciach (nie więcej jednak niż 2 dni szkoleniowe) Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia kursu z grupą w innym mieście lub w innym terminie, na postawie pisemnej prośby i jej akceptacji ze strony Akademii Rachunkowości Compartners.
 6. W przypadku gdy Uczestnik nie może uczestniczyć w całym kursie z powodów zdrowotnych lub przyczyn losowych, zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.
 7. W przypadku niedyspozycji wykładowcy z przyczyn losowych na zaplanowanych zajęciach, Akademia Rachunkowości Compartners zastrzega sobie zmianę terminów poszczególnych zjazdów, informując o tym uczestników mailowo lub telefonicznie.
 8. Uczestnicy, z frekwencją powyżej 75%, na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia kursu na druku Akademii Rachunkowości Compartners oraz zaświadczenie ukończenia kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K).
 9. Uczestnik kursu ma możliwość uczestnictwa w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe za dodatkową opłatą. (Egzaminy nie są organizowane po kursach przygotowujących do egzaminów państwowych). Warunki poszczególnych egzaminów znajdują się na stronie www.arc.pl. Po zaliczeniu egzaminu  uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie określonego zawodu.

III. Szkolenia stacjonarne.

 1. Koszt uczestnictwa w szkoleniu oraz szczegółowe warunki jego realizacji zawarte są w ofercie dotyczącej tego szkolenia.
 2. O ile nie wynika inaczej z treści oferty opublikowanej w Serwisie Szkolenia organizowane przez Compartners są szkoleniami grupowymi. W związku z powyższym wszelkie umowy o przeprowadzenie szkolenia są umowami warunkowymi zawartymi pod warunkiem sprzedaży co najmniej 60 % miejsc na dane szkolenie.
 3. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch, inne profity zawarte w ofercie poszczególnych szkoleń.
 4. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia na druku Akademii Rachunkowości Compartners.

IV. Szkolenia wyjazdowe.

 1. Umowy o organizację szkoleń wyjazdowych zawierane są wyłącznie w formie pisemnej (w siedzibie Compartners lub za pośrednictwem firmy kurierskiej). Serwis oferuje jedynie możliwość wstępnej rezerwacji szkolenia oraz wprowadzenia danych, na podstawie których przygotowana zostaje umowa zawierana w formie pisemnej.
 2. Szkolenia wyjazdowe organizowane są wyłącznie na podstawie umów zawartych z podmiotami będącymi organizatorami turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Compartners jest każdorazowo zobowiązana do wskazania wszelkich wymaganych przepisami prawa danych organizatora turystyki, a w szczególności numeru jego wpisu oraz podmiotu prowadzącego właściwy dla niego rejestr organizatorów turystyki.
 3. Cena „first minute” jest promocją ograniczoną czasowo, w ramach której wcześniejsze zgłoszenia premiowane są rabatem. Data zakończenia promocji „first minute” jest ostatnim dniem obowiązywania ceny z rabatem. Cena „first minute” dotyczy wyłącznie osób biorących udział w merytorycznej części szkolenia, nie dotyczy osób towarzyszących.
 4. Cena szkolenia wyjazdowego obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, inne profity zawarte w ofercie poszczególnych szkoleń wyjazdowych. Organizator realizuje program szkolenia wyjazdowego zgodnie z opisem świadczeń zawartym w danej ofercie. Program zwiedzania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zaproponuje wówczas uczestnikom świadczenia alternatywne.
 5. W momencie potwierdzenia szkolenia szczegóły organizacyjne, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną. Osoba towarzysząca może wziąć udział w szkoleniu wyjazdowym z wyłączeniem części merytorycznej szkolenia, o ile dana oferta nie stanowi inaczej. Na cenę dla osoby towarzyszącej nie przysługuje rabat.
 6. W przypadku wyjazdów zagranicznych uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego paszportu, lub dowodu osobistego w obszarze Unii Europejskiej. Anulowanie zgłoszenia przyjmujemy włącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 7. W przypadku krajowego szkolenia wyjazdowego anulowanie zgłoszenia nie później niż 25 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. Rezygnacja w terminie krótszym niż 25 dni przed szkoleniem wiąże się z poniesieniem przez klienta 100% kosztu całego szkolenia.
 8. W przypadku zagranicznego szkolenia wyjazdowego anulowanie zgłoszenia wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 50% kosztów organizacji. Rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed szkoleniem wiąże się z poniesieniem przez klienta 100% kosztu całego szkolenia. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 3 dni przed terminem szkolenia w przypadku wyjazdów krajowych oraz 14 dni przed terminem szkolenia w przypadku wyjazdów zagranicznych. Zmiany personalne na liście zgłoszonych uczestników wynikające z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami operacyjnymi (kosztami może zostać obciążony klient dokonujący zmian).
 9. W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników bądź w sytuacjach losowych Akademia Rachunkowości Compartners zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, zmiany miejsca, zmian organizacyjnych oraz odwołania szkolenia wyjazdowego.
 10. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia na druku Akademii Rachunkowości Compartners

V. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe Zamawiającego i Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Administratorem danych osobowych w rozumieniu powołanej wyżej ustawy jest Compartners. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być wykorzystywane przez Compartners do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Serwisu lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika Serwisu zgody na takie przetwarzanie. Uczestnik ma prawo żądania informacji o treści dotyczących go danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Compartners w celach innych niż niezbędne do wykonania zawartej umowy, Uczestnik może zgłosić Compartners żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych (sprzeciw), w takim wypadku Compartners zobowiązane będzie do zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Compartners na podstawie przetwarzanych danych osobowych może tworzyć zbiorcze zestawienia statystyczne które mogą być ujawnione osobom trzecim, pod warunkiem, iż nie umożliwiają one zidentyfikowania pojedynczych Użytkowników.

VI. Postępowanie reklamacyjne.

Zasady składania reklamacji:

 1. reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy biuro@arc.pl, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją;
 2. reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), symbol i termin szkolenia, szczegółowy opis szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie;
 3. reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

VI. Postanowienia Końcowe.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do kursu lub szkolenia i stosowania się do jego postanowień przez cały czas obowiązywania umowy zawartej z Compartners.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2016r.