AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Marcin Szemraj

Audytor wewnętrzyny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Audytor wewnętrzyny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od lutego 2010 roku jest także niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pondato pracował w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na stanowisku naczelnika Wydziału Refundacji i Inwestycji w Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, gdzie zajmował się m.in. nadzorem nad wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Kombatantów; w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Biurze Audytu Wewnętrznego. Miał okazję współpracować przy tworzeniu zasad współpracy komórek audytu wewnętrznego instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartych w programach operacyjnych (okres programowania 2004-2006). Ponadto, uczestniczył m.in. w tworzeniu wytycznych dotyczących kontroli projektów oraz wytycznych w sprawie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w starym okresie programowania 2004-2006. Od 2005 roku prowadzi szkolenia dla projektodawców zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także audytorów i kontrolerów m.in. z zakresu przygotowania się do kontroli i audytu projektów, zarządzania projektami, wdrażaniem zasad analizy ryzyka, a także dla instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażających z powyższego zakresu. Przeszkolił już ponad 2 500 osób.

Marcin Szemraj