AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Specjalista ds. kadr z uprawnieniami zawodowymi

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 64 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Adresaci kursu: Osoby pracujące w dziale kadr i płac, kandydaci do pracy w kadrach i płacach.

Cele kursu:

 • Poznanie przepisów prawa obowiązującego w obszarze kadr i płac
 • Poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów w zarządzaniu personelem
 • Wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa kadrowo-płacowego

  PROGRAM KURSU

  Prawo pracy

  1. Zagadnienia ogólne
   • źródła prawa pracy
   • podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
   • zasady prawa pracy
   • stosunek pracy
   • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
  2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • zakładowy układ zbiorowy pracy
   • ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
   • Regulamin pracy
   • Regulamin wynagrodzeń
  3. Nawiązanie stosunku pracy
   • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
   • umowa o pracę
   • rodzaje umów o pracę
   • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
   • sposób zawarcia umowy o pracę
   • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
  4. Podstawowa dokumentacja pracownicza
   • Teczka Akt Osobowych
   • Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
   • Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
   • Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
  5. Zmiana warunków umowy o pracę
   • porozumienie zmieniające
   • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
   • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
  6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
   • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
   • plany urlopów
   • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
   • urlopy bezpłatne
   • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
   • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
   • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych
   • karta urlopowa
  7. Czas pracy
   • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
   • okresy odpoczynku
   • systemy i rozkłady czasu pracy
   • praca w godzinach nadliczbowych
   • praca w porze nocnej
   • praca w niedziele i święta
   • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
   • podstawowe obowiązki pracodawcy
   • podstawowe obowiązki pracownika
   • zakaz konkurencji
   • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
   • nagrody i wyróżnienia
   • odpowiedzialność porządkowa pracownika
   • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
  9. Odpowiedzialność materialna pracowników
   • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
   • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
  10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • ochrona pracy kobiet ciężarnych
   • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
   • urlopy macierzyńskie
   • urlopy wychowawcze
  11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • prawa i obowiązki pracownika
   • obowiązki pracodawcy
   • profilaktyczna opieka zdrowotna
   • szkolenia BHP
   • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
   • służba bezpieczeństwa i higieny pracy
  12. Rozwiązywanie stosunku pracy
   • na mocy porozumienie stron
   • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • z upływem czasu, na który była zawarta
   • wygaśnięcie stosunku pracy
   • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
  13. Świadectwo pracy
   • szczegółowa treść świadectwa pracy
   • sposób i tryb jego wydawania i prostowania
  14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • postępowanie pojednawcze
   • sąd pracy
   • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • przedawnienie roszczeń

  Płace

  1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
   • Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
   • Systemy wynagradzania
   • Dokumentacja wynagrodzeń
   • karty pracy
   • karty wynagrodzeń
   • karty przychodów pracownika
   • listy płac
   • Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
   • Wynagrodzenie minimalne
   • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
   • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
   • wynagrodzenie za czas urlopu
   • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
   • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
   • wynagrodzenie za czas przestoju
   • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
   • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
   • Wynagrodzenie za pracę w nocy
   • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
   • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych
   • -ujęcie składkowe i podatkowe
   • Umowa zlecenia
   • Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi
   • Wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych ( zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
   • Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
   • Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych
  3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
   • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
   • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
   • Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   • Świadczenie urlopowe
   • Inne świadczenia pozapłacowe
  4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno
   • prawnych o Rozliczenia z ZUS-em
   • obowiązki płatnika składek
   • ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
   • ubezpieczenie zdrowotne
   • składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – FP i FGŚP
   • wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy - wynagrodzenie za czas choroby
   • zasiłki finansowane z funduszy ZUS
   • podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
   • nabycie prawa do zasiłków
   • ustalanie okresu zasiłkowego
   • ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
   • dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
   • zasiłek chorobowy
   • zasiłek macierzyński
   • świadczenie rehabilitacyjne
   • zasiłek opiekuńczy
   • zasiłek wyrównawczy
   • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
   • zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacja do jego wypłaty
   • zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia
   • Rozliczenia z urzędem skarbowym
   • podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
   • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – PIT 2, KUP
   • obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ( PIT-4R, PIT-11, PIT– 8R, PIT-12, PIT-40, PIT-8C, IFTR)
  5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   • - Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
   • -Sposób naliczania składek na PFRON
   • Obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON

Koszt uczestnictwa w kursie dla:
- jednej osoby - 2149 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z oficjalnym zaproszeniem.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem kursu nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na rozpoczęciu kursu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl