AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Wycena projektów inwestycyjnych

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 32 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie (uaktualnienie) wiedzy i umiejętności z zakresu finansowej oceny racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych


Adresaci kursu:

 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej i ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Specjaliści analizujący wnioski kredytowe, wnioski o wystawienie gwarancji kontraktowych etc.
 • Pracownicy firm inwestycyjnych i doradczych
 • Prywatni inwestorzy
 • Osoby z departamentów i wydziałów instytucji oraz przedsiębiorstw  odpowiedzialne za inwestycje, ryzyko i finansowanie projektów
 • Właściciele firm podejmujących projekty inwestycyjne
 • Kierownicy projektów
 • Dyrektorzy finansowi
 • Korzyści dla przedsiębiorstwa i instytucji oraz dla uczestnika szkolenia
 • Uzyskanie (uaktualnienie) wiedzy z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i w analizie ryzyka inwestycji
 • Poszerzenie wiedzy o uwarunkowaniach i kryteriach wyboru metod oceny projektów inwestycyjnych
 • Poznanie szczegółowych założeń wybranych modeli, w tym FCFF, FCFE, EVA, APV
 • Uzyskanie  umiejętności kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i doboru stóp dyskontowych
 • Uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie oceny ryzyka projektów inwestycyjnych

PROGRAM KURSU

 

 1. Ewaluacja projektów i rodzaje ewaluacji projektów inwestycyjnych;
   
 2. Metody ewaluacji projektów:
   
 3. Podstawowe koncepcje uzyskiwanej w wyniku wyceny wartości spółki i sposób ich interpretacji (wartość księgowa, bilansowa, ekonomiczna, majątkowa, dochodowa, odtworzeniowa, rynkowa, godziwa, likwidacyjna),
   
 4. Podstawy oceny efektywności i wyceny projektów inwestycyjnych a ocena finansowej wykonalności inwestycji
   
 5. Klasyfikacja inwestycji
   
 6. Przegląd podstawowych metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
   
 7. Porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych
   
 8. Koncepcja zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu
   
 9. Zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji
   
 10. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV
   
 11. Dochodowe metody oceny (FCFF-FCFE-EVA, wycena metodą zdyskontowanych dywidend) 
 • Projektowanie FCF w odmianach FCFF, EVA, FCFE
   
 • Szacowanie kosztu kapitału oraz średniego ważonego kosztu kapitału
   
 • Warunki uzgodnienie wyceny 
   
 • Projektowanie zestawień finansowych
   
 • Weryfikacja założeń wyceny projektów zgodnie z koncepcją drzewa ROIC / RONIC
   
 • Wycena nowych emisji, ustalenie wartości kapitału podstawowego i zapasowego
   
 • Szacowanie wartości aktywów nieoperacyjnych
 1. Wartość rezydualna - pojęcie i zastosowanie w wycenie oraz wpływ na wynik wyceny.
 • Podejście fundamentalne dla modelu FCFF (RONIC)
   
 • Podejście fundamentalne dla modelu FCFE (ROE)
   
 • Kalkulacja wartości rezydualnej w oparciu o model fundamentalny
 1. Szacowanie kosztu kapitału na użytek projektów inwestycyjnych
 • Ryzyko o koszt kapitału własnego
   
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM
   
 • Problematyka szacowania premii za ryzyko rynkowe w warunkach polskich
   
 • Szacowanie kosztu finansowania środkami długoterminowymi, pochodzącymi od wierzycieli
 1. Względne decyzje inwestycyjne
   
 2. Ocena projektów biznesowych pod katem ich wartości
   
 3. Optymalna struktura kapitału i jej wpływ na koszt kapitału kształtujący wartość spółki- tradycyjne podejście do struktury kapitału  
   
 4. Analiza ryzyka wyceny przeprowadzonej metodami dochodowymi
   
 5. Wykorzystanie analizy wrażliwości w wycenie 
   
 6. Wykorzystanie symulacja typu Monte Carlo w wycenie 
   
 7. Analiza ryzyka inwestycji
   
 8. Elementy wyceny opcji realnych w projektach inwestycyjnych - koncepcja drzew decyzyjnych
   
 9. Modele drzew decyzyjnych w projektach inwestycyjnych
 • koncepcja drzew decyzyjnych. 
   
 • model wyceny opcji oraz koncepcja opcji rzeczowych 

Koszt uczestnictwa w kursie dla:
jednej osoby - 1990 PLN (VAT zw.)
dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia realizacji kursu szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem kursu nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na rozpoczęciu kursu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl