AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Kurs Kontrolera Finansowego / Kontroler Finansowy

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 126 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

 

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z możliwościami zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Kurs jest ukierunkowany na prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami firmy. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodologią wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu, a także nauczą się wykorzystywać informacje udostępnianie przez system rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.

Adresaci kursu:
Kurs jest adresowany przede wszystkim do pracowników działów controllingu, specjalistów do spraw planowania oraz wszystkich, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

 • Słuchaczom zostaną przedstawione praktyczne aspekty operacyjnego zarządzania finansowego w firmie. Oprócz technik wspomagających podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją przepływu gotówki w przedsiębiorstwie, szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych do eliminowania ryzyka.
 • Rozumienie roli i znaczenia rachunkowości zarządczej, a głównie aspektu analizy, projektowania i wdrażania tego typu systemu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Umiejętność przeprowadzania selekcji danych i właściwego doboru informacji do danego problemu decyzyjnego.
 • Umiejętność lokalizowania dysfunkcji(istniejących) systemów wspomagających podejmowanie decyzji.
 • Logicznej (i praktycznej) selekcji różnych obszarów wiedzy (zarządcza, controlling, budżetowanie).
 • Określenie podstawowych założeń dla systemu rachunkowości zarządczej w aspektach: analizy potrzeb, możliwości danego przedsiębiorstwa, obszarów współpracy z Konsultantem zewnętrznym.
 • Słuchacze poznają techniki umożliwiające trafniej podejmować decyzje inwestycyjne oraz mechanizmy pozwalające prawidłowo wdrożyć i monitorować inwestycje. Oprócz klasycznej wiedzy, zostaną przedstawione (wraz z pragmatycznym komentarzem odnośnie użyteczności) najnowsze osiągnięcia teorii finansów w tym obszarze (m.in. zastosowanie opcji realnych, czy analizy Monte Carlo).
 • Metody analizy sektorowej, analizy konkurencji oraz przygotowywanie informacji wspomagających decyzje strategiczne
 • Szukanie oraz zdobywanie relatywnych danych i przetwarzanie ich w informację. Szczególny nacisk zostanie położony na zdobywanie informacji do analityki finansowej


W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: materiały autorskie,zadania.
 

Na zakończenie kursu, Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Akademii Rachunkowości Compartners wzór certyfikatu ARC oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej wzór zaświadczenia MEN (na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 1113K)

Po ukończeniu kursu Uczestnicy, przystępując do nieobowiązkowego, odpłatnego egzaminu, mają możliwość uzyskania zaświadczenia poświadczającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Kontrolera Finansowego (kod wg klasyfikacji zawodu nr
241107 - Kontroler Finansowy)

Szczegółowe informacje o egzaminach:

Certyfikacja - egzaminy

 

 

PROGRAM KURSU

 

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (18 godz.)

 • podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej
 • organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • wpływ operacji gospodarczych na majątek firmy
 • przychody, koszty, wynik finansowy
 • obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw
 • konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw
 • wycena aktywów i pasywów
 • wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych- metoda bezpośrednia i pośrednia
 • wpływ polityki rachunkowości na sprawozdanie finansowe
 • współpraca analityka finansowego z działem księgowym


2. Wprowadzenie do matematyki finansowej i pracy z arkuszem kalkulacyjnym (9 godz.) - zajęcia komputerowe

 • procent prosty a procent składany
 • znaczenie dyskontowania w technikach finansowych
 • wykorzystanie funkcji finansowych
 • rozwiązywanie wybranych problemów z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego


3. Klasyczna analiza wskaźnikowa (18 godz., w tym 9 godzin warsztaty komputerowe)

 • cele analizy finansowej
 • analiza pozioma sprawozdań finansowych
 • analiza pozioma sprawozdań finansowych
 • analiza rentowności. Wskaźniki ROS, ROA, ROE i modyfikacje w ich formułach; rentowność księgowa a rentowność ekonomiczna
 • analiza zadłużenia; dźwignia finansowa a zasadność korzystania z kapitału obcego; szacowanie rzeczywistego kosztu finansowania z wybranych źródeł
 • analiza płynności; klasyczne wskaźniki płynności a skorygowany wskaźnik płynności bieżącej; wpływ polityki rachunkowości na analizę na przykładzie należności
 • analiza sprawności działania; cykl operacyjny i okres konwersji gotówki
 • analiza wskaźnikowa w prognozowaniu bankructwa
 • deterministyczne metody analizowania odchyleń
 • warsztaty komputerowe – budowa modelu do analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • warsztaty komputerowe – wykresy w analizie wskaźnikowej


4. Rachunkowość zarządcza - kurs podstawowy (9 godz.)

 • funkcje i rola rachunkowości zarządczej
 • klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych:
  • proces decyzyjny
  • znaczenie kosztów w procesie decyzyjnym
  • koszty utraconych możliwości a koszty księgowe
  • koszty a rozmiar działalności
 • rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy rachunek zysków i strat:
  • metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
  • rachunek kosztów pełnych i zmiennych w sprawozdawczości
  • rachunek kosztów pełnych i zmiennych z kalkulacja kosztów wytworzenia
  • prezentacja zysku operacyjnego w rachunku kosztów pełnych i  zmiennych 
 • analiza koszt – wolumen-zysk:
  • założenia  i podstawowe wielkości analizy koszt – wolumen – zysk
  • rachunek zysków i strat na potrzeby analizy koszt – wolumen – zysk
 • decyzje krótkoterminowe:
  • koszty istotne i nieistotne
  • czynności towarzyszące podejmowaniu decyzji krótkoterminowych
  • rodzaje decyzji krótkoterminowych 


5. Rachunkowość zarządcza  II (18 godz.)

 • koszty wspólne i ich alokacja:
  • istota alokacji kosztów
  • korzyści alokacji kosztów
  • metody alokacji kosztów 
 • systemy rachunku kosztów:
  • systemy rachunku kosztów i ich zastosowanie
  • metody wyznaczania jednostkowego kosztu wytworzenia
  • zastosowanie informacji o jednostkowych koszcie wytworzenia w rachunkowości finansowej i zarządczej
 • rachunek kosztów działań:
  • łańcuch wartości Portera
  • istota koncepcji ABC
  • tradycyjne podejście w rachunku kosztów a rachunek kosztów działań
  • wykorzystywanie rachunku kosztów działań
 • budżetowanie z wykorzystaniem rachunku koszów działań
 • nowoczesne metody zarządzania kosztami:
  • target costing- rachunek kosztów docelowych
  • kaizen costing – rachunek redukcji kosztów
 • zrównoważona Karta Wyników:
  • powiązania przyczynowo-skutkowe  pomiędzy poszczególnymi miernikami funkcjonowania organizacji
  • system zarządzania Zrównoważoną Kartą Wyników
  • powiązanie celów strategicznych z celami operacyjnymi

 

6. Budżetowanie i analiza odchyleń (9 godz.) - zajęcia komputerowe

 • rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • architektura budżetu:
  • kolejne etapy przygotowania budżetu
  • wybór centrów odpowiedzialności
  • tworzenie budżetów cząstkowych
  • zależności zachodzące pomiędzy budżetami cząstkowymi
  • konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet całego przedsiębiorstwa
 • organizacyjne aspekty budżetowania (budżetowanie odgórne i oddolne, rola procedury budżetowej, typy budżetowania - budżetowanie przyrostowe, budżetowanie od zera, koszty kontrolowalne a koszty niekontrolowane)
 • charakterystyka budżetowania w różnych centrach odpowiedzialności:
  • centra odpowiedzialności za koszty
  • centa odpowiedzialności za przychody
  • centra odpowiedzialności za zyski
  • centra odpowiedzialności za inwestycje
 • budżet elastyczny
 • specyfika planowania przychodów, kosztów, kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych dla celów budżetowania
 • konsolidacja budżetów: planowanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych)
 • analizy odchyleń (metody analizy odchyleń, analiza przyczyn wystąpienia odchyleń, wdrożenie działań korygujących)
 • sterowanie budżetowe
 • opracowanie budżetu przedsiębiorstwa – studium przypadku.


7. Planowanie finansowe (9 godz.) - zajęcia komputerowe

 • rola budowania planów finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • krótkookresowe a długookresowe planowanie finansowe
 • modele finansowe stosowane w procesie planowania finansowego:
  • plan finansowy dla nowopowstałej firmy
  • plan finansowy dla istniejącej firmy
  • specyfika planów finansowych dla projektów typy „Project finance”
 • specyfika planowania przychodów, kosztów, kapitału obrotowego oraz nakładów inwestycyjnych dla celów budowania długookresowych planów finansowych
 • weryfikacja założeń planistycznych do modelu:
  • analiza zewnętrzna (analiza makrootoczenia, analiza mikrootoczenia, analiz branży, analiza konkurencji, analiz potrzeb konsumentów)
  • analiza wewnętrzna (strategia, portfel produktowy, jakość zarządzania)
 • planowanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych) – analiza płynności finansowej
 • opracowanie planu finansowego – studium przypadku

 
8. Projektowanie i wdrażanie systemów controllingu (4 godz.) -
zajęcia komputerowe

 • istota controllingu: controlling operacyjny a controlling strategiczny
 • etapy wdrożenia controllingu: przygotowanie, projektowanie, wdrażanie, eksploatacja – charakterystyka oraz analiza najczęściej występujących problemów na każdym z etapów prac wdrożeniowych
 • rola komórki controllingu w procesie projektowania i wdrażania systemu controllingu – umiejscowienie komórki controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • analiza źródeł powstawania kosztów:
  • odpowiednie wyodrębnienie centrów odpowiedzialności
  • projektowanie rachunków kosztów (rachunek kosztów pełnych oraz zmiennych, wieloblokowe i wielostopniowe rachunki kosztów – wybór sposobów rozliczania kosztów pośrednich)
  • selekcja centrów odpowiedzialności oraz projekt rachunku kosztów – studium przypadku
 • projektowanie systemu budżetowania – projektowanie architektury budżetu, ustalenie aspektów organizacyjnych związanych z tworzeniem budżetu
 • system raportowania – opracowanie projektów sprawozdań wewnętrznych zgodnych z potrzebami zarządów oraz innych odbiorców, opracowanie systemu raportowania kluczowych wskaźników dla funkcjonowania firmy.


9. Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji (18 godz.) - zajęcia komputerowe

 • zakres analizy opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 • klasyfikacja projektów dla potrzeb analizy finansowej:
  • projekty rozwojowe
  • projekty racjonalizatorskie
  • projekty odtworzeniowe
  • projekty mieszane
 • metody oceny projektów inwestycyjnych (PP, ARR, NPV, IRR)
 • ocena opłacalności projektu:
  • kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych na użytek oceny projektów metodami dyskontowymi. Technika FCFE (Free Cash Flow to Eqiuty), FCFF (Free Cash Flow to Firm) oraz EVA (Economic Value Added)
  • zasady doboru stóp dyskontowych w kalkulacji wartości aktualnej netto metodami FCFF, FCFE i EVA
  • warunki uzyskania zgodności analiz prowadzonych za pomocą metod FCFE, FCFF oraz EVA
  • zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych,
  • ocena projektu rozwojowego – analiza przypadku
  • wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów rozwojowych – analiza przypadku
  • ocena projektu racjonalizatorskiego – analiza przypadku
  • ocena projektu odtworzeniowego – analiza przypadku
  • projekty odtworzeniowo – rozwojowo – racjonalizatorskie – analiza przypadku
 • tradycyjne metody oceny ryzyka (analiza wrażliwości, klasyczna analiza scenariuszowa, symulacja Monte Carlo)
 • analiza wpływu opcji elastycznego reagowania na wartość projektów
 • selekcja projektów inwestycyjnych w warunkach ograniczeń kapitałowych oraz w przypadku wykluczających się projektów (projekty o różnych nakładach, projekty o różnych okresach życia, projekty o różnym poziomie ryzyka)


10. Zarządzanie wartością i wycena przedsiębiorstw – kurs podstawowy (9 godz.) - zajęcia komputerowe

 • zagadnienia wstępne:
  • wartość godziwa, wartość sprawiedliwa, wartość rynkowa, wartość księgowa – standardy wyceny
  • klasyfikacja metod wyceny – podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze
 • dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa:
  • charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowym
  • kalkulacyjne podstawy wyceny metodami dochodowymi – okres szczegółowej analizy
  • kalkulacja wolnych przepływów w różnych technikach wyceny  metodami dochodowymi (wycena kapitału własnego (ang. Equity Value) oraz wycena wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value, Firm Value)
  • uzgodnienie wycen prowadzonych metodą wolnych przepływów pieniężnych dla wszystkich stron finansujących (ang.  FCFF), oraz zysków ekonomicznych (ang. EVA) - budowa modelu wyceny w środowisku Excel – analiza przypadku


11. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka ( pełen przegląd) (5 godz.)

 • audyt wewnętrzny
  • czym jest audyt?
  • międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora
   • atrybuty audytora
   • standardy działania
  • Ewolucja roli audytora wewnętrznego (przegląd historyczny)
 • zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
  • elementy
  • istota i wyzwania
  • zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt
  • rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego
 • model zarządzania ryzykiem w korporacji – praktyczne studium przypadku
  • budowanie struktury procesów,
  • identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
  • stworzenie mapy ryzyka
  • badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyka, oraz opracowanie planów ich optymalizacji
  • weryfikacja procesu zarządzania ryzykiem w strukturze funkcjonowania audytu wewnętrznego
 • jak zarządzać ryzykiem nadużyć – warsztat.
  • świadomość ryzyka nadużyć
  • strategia zarządzania ryzykiem
  • wybrane studia przypadków
  • badanie postrzegania ryzyka nadużyć (Knowledge and perception survey)
 

Koszt uczestnictwa w kursie dla:

 • jednej osoby - 3950 PLN (VAT zw.)
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji
 • zajęcia komputerowe - wymagany własny laptop z MS Office min. 2007 (dla osób, które nie mają możliwości pracy na własnym laptopie - istnieje możliwość zamówienia komputera za dodatkową opłatą 50 PLN 23% VAT/dzień)

Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z oficjalnym zaproszeniem.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem kursu nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na rozpoczęciu kursu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl