AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Kurs Dyrektora Finansowego / Dyrektor Finansowy

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 144 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Cel kursu:
Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Zajęcia obejmują zarówno zagadnienia specjalistyczne, jak i wiedzę niezbędną do sprawnego poruszania się w innych niż finanse obszarach zarządzania. Blok zająć specjalistycznych podzielony jest na moduły obejmujące zagadnienia prawne, rachunkowe, narzędzia analizy finansowej i zarządzania wartością, controlling, MIS oraz pozyskiwanie kapitału. Z kolei moduły niefinansowe są ukierunkowane na podnoszenie umiejętności menedżerskich oraz poszerzanie wiedzy w obszarze zarządzania, strategii oraz marketingu. Taka kompozycja pozwala na przekazanie Uczestnikom wiedzy interdyscyplinarnej, niezbędnej do sprawnego zarządzania departamentem finansowym w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Kluczowe korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie:

 • wiedza oparta na najlepszych praktykach biznesowych
 • wyselekcjonowana grupa ekspertów/praktyków prowadzących zajęcia
 • aktywne metody prowadzenia zajęć
 • praktyczne warsztaty komputerowe (79 godz.)
 • realizacja kursu w ścisłym centrum miasta
 • komplet materiałów szkoleniowych (zadania, testy, case study, ustawy i rozporządzenia, materiały autorskie)
 • kontakt e-mailowy i telefoniczny z opiekunem grupy
 • serwis kawowy wraz z barkiem kanapkowym


 

Na zakończenie kursu, Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Akademii Rachunkowości Compartners wzór certyfikatu ARC oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej wzór zaświadczenia MEN (na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 1113K)

Po ukończeniu kursu Uczestnicy, przystępując do nieobowiązkowego, odpłatnego egzaminu, mają możliwość uzyskania zaświadczenia poświadczającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Dyrektora Finansowego (kod wg klasyfikacji zawodu nr
112006-Dyrektor Finansowy)

Szczegółowe informacje o egzaminach:

Certyfikacja - egzaminy

 

 

PROGRAM KURSU

 

MODUŁ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - 5 godz.

 1. Nowoczesne koncepcje zarządzania (BPR, BPM, TQM, ABC/ABM oraz ich wpływ na formułowanie strategii)
 2. Zarządzanie jako profesja - systematyka najważniejszych funkcji kierowniczych
 3. Metody i techniki zarządzania (ZPC, Zarządzanie przez wyniki, przez delegowanie, etc.) technik wspomagających rozwiązywanie problemów.
 4. Warsztaty menedżerskie.

 

STRATEGIA I ZARZĄDZANIE - 9 godz.

 1. Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie:
  • Definicje strategii - wprowadzenie podstawowych pojęć
  • Przedstawienie różnych koncepcji tworzenia i budowy strategii
  • Przedstawienie założeń analiz strategicznych
 2. Analiza otoczenia organizacji:
  • Analiza makrootoczenia
  • Budowa scenariuszy
  • Analiza branży i sektora
  • Analiza map grup strategicznych
  • Analiza interesariuszy
  • Analiza value net 
 3. Analiza organizacji:
  • Typowe obszary analizy
  • Analiza łańcucha wartości
  • Analiza konfiguracji
  • Analiza zasobów
  • Analiza TOWS/SWOT
 4. Formułowanie strategii:
  • Założenia budowania strategii
  • Wizja, misja
  • Domena działania
  • Przewaga strategiczna
  • Cele strategiczne
  • Funkcjonalne programy działania
 5. Metody portfelowe:
  • Macierz BCG
  • Macierz GE
  • Macierz ADL


SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA - 18 godz.

 1. Sprawozdania finansowe według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
 2. Bilans, budowa, zawartość merytoryczna bilansu i jego elementów składowych
 3. Rachunek zysków i strat, budowa, zawartość merytoryczna rachunku zysków i strat i jego elementów składowych
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, zawartość merytoryczna zestawienia i jego elementów składowych
 5. Rachunek przepływów pieniężnych, budowa, zawartość merytoryczna zestawienia przepływów pieniężnych i jego elementów składowych
 6. Informacja dodatkowa, budowa i znaczenie
 7. Aspekty formalno prawne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych


ANALIZA FINANSOWA - 13 godz.

 1. Istota oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa:
  • Wprowadzenie do analizy finansowej
  • Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego
  • Przegląd metod stosowanych w analizie sprawozdań finansowych (analizy pionowe, poziome i wskaźnikowe)
 2. Analiza wskaźnikowa:
  • Wskaźniki rentowności. Ujęcie księgowe i rynkowe
  • Wskaźniki płynności. Analiza tradycyjna i skorygowana
  • Wskaźniki sprawności działania. Różnice w stosowanych formułach obliczeniowych
  • Wskaźniki zadłużenia. Perspektywa właściciela i wierzycieli
  • Wskaźniki bazujące na rachunku przepływów pieniężnych
  • Krytyczne uwagi na temat analizy wskaźnikowej
  • Najczęściej popełniane błędy w analizach wskaźnikowych
 3. Powiązania pomiędzy wskaźnikami:
  • Analizy piramidalne
  • Poprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa – ujęcie modelowe
  • Wpływ zmian wybranych wielkości na wskaźniki finansowe 
 4. Przykłady wraz z interpretacją uzyskanych wyników w kontekście zagrożeń działalności przedsiębiorstwa:
  • Prognozowanie bankructwa za pomocą analizy wskaźnikowej
  • Symptomy pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa
  • Metodologie badania zagrożeń działalności funkcjonowania przedsiębiorstwa stosowane przez banki i agencje ratingoweOPTYMALIZACJA PODATKOWA - 9 GODZ.

Założenia ogólne

 1. Cel i założenia optymalizacji podatkowej.
 2. Granice optymalizacji i obejście prawa.
 3. Swoboda umów w aspekcie prawa podatkowego (możliwości weryfikacji, granice swobody, wolność kontraktowania na gruncie prawa podatkowego)
 4. Swoboda oceny dowodów a dowolność organów podatkowych (podważanie błędnych decyzji podatkowych)
 5. Rola interpretacji indywidualnych (bezpieczeństwo podatkowe i możliwości podważenia)
 6. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty jako forma bezpiecznego sprawdzenia urzędu.
 7. Wykorzystanie różnic między prawem bilansowym a podatkowym dla potrzeb planowania podatkowego
 8. Uchybienia kontroli podatkowej i skarbowej (sposób wykorzystania, środki zaskarżania)


Podatki dochodowe

 1. Reprezentacja i reklama (równowaga i racjonalizacja, znaczenie dokumentacji)
 2. Integracje pracownicze i ich dokumentacja (właściwe wykorzystanie orzecznictwa sądowego)
 3. Planowanie podatkowe przy przekształceniach organizacyjnych
 4. Rola amortyzacji podatkowej w planowaniu kosztów firmy (obniżenia i podwyższenia stawek, wykorzystanie metod amortyzacji przy obniżaniu obciążeń podatkowych)
 5. Uproszczona forma wpłacania zaliczek czyli nieoprocentowany kredyt od fiskusa
 6. Zaliczka za przedostatni miesiąc roku instrumentem planowania podatkowego
 7. Rozliczanie strat a bezpieczeństwo podatkowe i obniżanie zobowiązania podatkowego
 8. Dofinansowywanie spółek bez obowiązku podatkowego (dopłaty, podwyższenie kapitału)
 9. Planowanie kosztów a raty leasingowe (negocjacje w zakresie odpowiednich zapisów umownych)
 10. Wyłączenie zaliczek na dostawy i usługi z przychodów podatkowych
 11. Optymalizacja podatkowa przez różnice kursowe (metody, wybór kursów)
 12. Wpływ momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego na potrącalność kosztów
 13. Wyłączenia podatkowe w obrocie z zagranicą (dywidendy, unikanie podwójnego opodatkowania, certyfikaty rezydencji)


Podatek VAT

 1. Przesunięcie daty zapłaty podatku poprzez datę wystawienia faktury
 2. Przedwczesny obowiązek podatkowy a dodatkowe zobowiązanie podatkowe
 3. Premie pieniężne i bonusy rozliczenie u obu stron umowy
 4. Sposoby na pełne odliczenie VAT od nabycia samochodów osobowych
 5. Obniżenie VAT poprzez właściwy moment sprzedaży samochodu po wykupie z leasingu
 6. Obniżanie podatku VAT przy nieodpłatnych przekazaniach towarów
 7. Planowanie podatkowe przy likwidacji (unikanie podwójnego opodatkowania)
 8. Znaczenie wartości rynkowej przy transakcjach z podmiotami powiązanymi (obszary ryzyka)
 9. Optymalizacja czynności eksportowych i importowych (elektroniczny SAD, znaczenie miejsca odprawy celnej)
 10. Wykorzystanie przepisów unijnych i orzecznictwa ETS przy optymalizacji VATCONTROLLING STRATEGICZNY I OPERACYJNY - 27 GODZ. - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 1. Narzędzia controllingu operacyjnego
 2. Rachunek kosztów w sterowaniu rentownością
 3. Projektowanie systemów sprawozdawczości wewnętrznej
 4. Wykorzystanie zintegrowanych systemów zarządzania w controllingu
 5. Zasady projektowania zestawień finansowych – strategiczne planowanie finansów
 6. Planowanie luki kapitałowe
 7. Szacowanie wolnych przepływów dla właścicieli i wszystkich stron finansujących
 8. Zintegrowane narzędzia controllingu strategicznego (BSC)


WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ, STRATEGICZNE PLANOWANIE FINANSOWE - 25 GODZ. - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 1. Strategiczne planowanie finansowe
 2. Przegląd metod wyceny przedsiębiorstw
 3. Model DCF w wycenie przedsiębiorstw (ustalanie kosztu kapitału w warunkach polskich, kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny (FCFF, FCFE, EVA), uzgodnienie wycen powadzonych za pomocą poszczególnych technik DCF, zasady kalkulacji wartości rezydualnej w wycenie przedsiębiorstw
 4. Zasady kalkulacji wartości aktywów nieoperacyjnych
 5. Księgowe miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa
 6. Miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa bazujące na koncepcji zysku ekonomicznego oraz wolnych środków pieniężnych (EVA, CFROI, SVA)
 7. Miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa bazujące na miernikach rynkowych (MVA, TSR)
 8. Ocena projektów inwestycyjnych (zakres analizy finansowej projektów inwestycyjnych, narzędzia oceny racjonalności projektów inwestycyjnych, narzędzia oceny wykonalności projektów inwestycyjnych, narzędzia analizy projektów inwestycyjnych (analiza wrażliwości, analiza Monte Carlo), analiza scenariuszowa, narzędzia analizy wpływu opcji realnych na wartość projektów inwestycyjnych, ocena projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich


PRAWO HANDLOWE - 9 GODZ.

 1. Podmioty obrotu gospodarczego i zasady ogólne dokonywania czynności prawnych – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, forma, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura
 2. Umowy w obrocie handlowy - konstrukcja, zasada swobody umów, forma, delikty, zabezpieczenia prawne, przedawnienia
 3. Definicje i znaczenie przedsiębiorcy: Kodeks cywilny; Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
 4. Klasyfikacja mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 5. Przedsiębiorstwo – definicja, ujęcie w prawie cywilnym, zbywanie, zamiana i dzierżawa
 6. Spółki dominujące, powiązane – w obrocie gospodarczym, prawnym, jak i podatkowym
 7. Regulacja i zasady funkcjonowania prawa spółek handlowych
 8. Charakterystyka spółek osobowych
 9. Charakterystyka spółek kapitałowych
 10. Sprawozdania finansowe w spółkach kapitałowych - sporządzanie, zatwierdzanie sprawozdań finansowych – organy opiniujące i zatwierdzające, podział zysku w spółce z o.o., wpłata dywidendy
 11. Kapitał zakładowy – wymagania, rodzaje i funkcje, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego
 12. Udziały - objęcie i zbycie udziałów
 13. Weryfikacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym

 

POZYSKIWANIE, STRUKTURA I KOSZT KAPITAŁU - 9 GODZ. - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 1. Przegląd źródeł finansowania. Sposoby finansowania. Finansowanie a faza rozwoju przedsiębiorstwa. Kapitał własny a kapitał obcy
 2. Kredyt jako podstawowe źródło kapitału obcego. Rzeczywisty koszt kredytu.
 3. Leasing. Wady i zalety. Leasing operacyjny i leasing finansowy. Pozafinansowe kryteria zasadności wykorzystania leasingu.
 4. Faktoring jako metoda finansowania działalności krótkoterminowej.
 5. Pozostałe źródła finansowania działalności: franchising, venture capital, emisja papierów wartościowych
 6. Finansowanie działalności przez z wykorzystaniem funduszy unijnych
 7. Ujmowanie kredytu, dotacji i leasingu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych


STRATEGIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM - 18 GODZ. - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 1. Wprowadzenie do koncepcji zarządzania ryzykiem
 2. Podstawowe instrumenty pochodne (forward, futures, opcje, SWAP, FRA)
 3. Techniki i strategie zarządzania ryzykiem dla rynku surowców
 4. Techniki i strategie zarządzania ryzykiem dla kursów walutowych
 5. Techniki i strategie zarządzania ryzykiem stóp procentowych
 6. 14 ćwiczeń i studiów przypadku dla zastosowania instrumentów pochodnych


ZALICZENIE - TEST - 2 GODZ.

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 16:45 w następujących terminach:

25-26.03.2017
08-09.04.2017
22-23.04.2017
06-07.05.2017
20-21.05.2017
03-04.06.2017
17-18.06.2017
01-02.07.2017

Koszt uczestnictwa w kursie dla:

 • jednej osoby - 4900 PLN( VAT zw.)
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji
 • zajęcia komputerowe - wymagany własny laptop z MS Office min. 2007 (dla osób, które nie mają możliwości pracy na własnym laptopie - istnieje możliwość zamówienia komputera za dodatkową opłatą 50 PLN 23% VAT/dzień)


Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem na ok. 6 dni przed terminem kursu.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem kursu nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na rozpoczęciu kursu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl