AKTUALNE PROMOCJE

Aktualnie w promocji

Kurs Analityka Finansowego / Analityk Finansowy

Cena:

To szkolenie/kurs może być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki dofinansowania szkolenia

Wybrane miasto:

 • Liczba godzin: 126 godz.
 • Kod:
 • Termin zgłoszeń: 1969-12-25

Wybrany termin:

1970-01-01

Formularz zamówienia:

Pozostałe terminy

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstw. Podczas kursu prezentowane będą zagadania z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz oceny opłacalności finansowej projektów. Uczestnicy kursu zapoznają się z zaawansowaną metodologią oraz nowoczesnymi narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi w procesie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Adresaci kursu:
Kurs jest adresowany przede wszystkim do pracowników instytucji finansowych odpowiedzialnych za analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, pracowników działów analiz kredytowych banków, firm leasingowych oraz osób które w codziennej pracy wykorzystują narzędzia oceny kondycji finansowej firmy.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

 • Słuchaczom zostaną przedstawione praktyczne aspekty operacyjnego zarządzania finansowego w firmie. Oprócz technik wspomagających podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją przepływu gotówki w przedsiębiorstwie, szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych do eliminowania ryzyka.
 • Rozumienie roli i znaczenia rachunkowości zarządczej, a głównie aspektu analizy, projektowania i wdrażania tego typu systemu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Umiejętność przeprowadzania selekcji danych i właściwego doboru informacji do danego problemu decyzyjnego.
 • Umiejętność lokalizowania dysfunkcji(istniejących) systemów wspomagających podejmowanie decyzji.
 • Logicznej (i praktycznej) selekcji różnych obszarów wiedzy (zarządcza, controlling, budżetowanie).
 • Określenie podstawowych założeń dla systemu rachunkowości zarządczej w aspektach: analizy potrzeb, możliwości danego przedsiębiorstwa, obszarów współpracy z Konsultantem zewnętrznym.
 • Słuchacze poznają techniki umożliwiające trafniej podejmować decyzje inwestycyjne oraz mechanizmy pozwalające prawidłowo wdrożyć i monitorować inwestycje. Oprócz klasycznej wiedzy, zostaną przedstawione (wraz z pragmatycznym komentarzem odnośnie użyteczności) najnowsze osiągnięcia teorii finansów w tym obszarze (m.in. zastosowanie opcji realnych, czy analizy Monte Carlo).
 • Metody analizy sektorowej, analizy konkurencji oraz przygotowywanie informacji wspomagających decyzje strategiczne
 • Szukanie oraz zdobywanie relatywnych danych i przetwarzanie ich w informację. Szczególny nacisk zostanie położony na zdobywanie informacji do analityki finansowej


W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: materiały autorskie,zadania.
 

Na zakończenie kursu, Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Akademii Rachunkowości Compartners wzór certyfikatu ARC oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej wzór zaświadczenia MEN (na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 1113K)

Po ukończeniu kursu Uczestnicy, przystępując do nieobowiązkowego, odpłatnego egzaminu, mają możliwość uzyskania zaświadczenia poświadczającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Analityka Finansowego (kod wg klasyfikacji zawodu nr
241306 - Analityk Finansowy)

Szczegółowe informacje o egzaminach:

Certyfikacja - egzaminy

 

 

PROGRAM KURSU

 

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (18 godz.)

 • podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej
 • organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • wpływ operacji gospodarczych na majątek firmy
 • przychody, koszty, wynik finansowy
 • obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw
 • konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw
 • wycena aktywów i pasywów
 • wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych- metoda bezpośrednia i pośrednia
 • wpływ polityki rachunkowości na sprawozdanie finansowe
 • współpraca analityka finansowego z działem księgowym

 

2. Wprowadzenie do matematyki finansowej i pracy z arkuszem kalkulacyjnym (9 godz.) - WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • procent prosty a procent składany
 • znaczenie dyskontowania w technikach finansowych
 • wykorzystanie funkcji finansowych
 • rozwiązywanie wybranych problemów z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego

 

3. Klasyczna analiza wskaźnikowa (18 godz., w tym 9 godz. WARSZTATY KOMPUTEROWE )

 • cele analizy finansowej
 • analiza pozioma sprawozdań finansowych
 • analiza pozioma sprawozdań finansowych
 • analiza rentowności. Wskaźniki ROS, ROA, ROE i modyfikacje w ich formułach; rentowność księgowa a rentowność ekonomiczna
 • analiza zadłużenia; dźwignia finansowa a zasadność korzystania z kapitału obcego; szacowanie rzeczywistego kosztu finansowania z wybranych źródeł
 • analiza płynności; klasyczne wskaźniki płynności a skorygowany wskaźnik płynności bieżącej; wpływ polityki rachunkowości na analizę na przykładzie należności
 • analiza sprawności działania; cykl operacyjny i okres konwersji gotówki
 • analiza wskaźnikowa w prognozowaniu bankructwa
 • deterministyczne metody analizowania odchyleń
 • warsztaty komputerowe – budowa modelu do analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • warsztaty komputerowe – wykresy w analizie wskaźnikowej

 

4. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym (9 godz.) - WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • istota zarządzania płynnością finansową
 • analiza oraz rola planowania płynności finansowej w krótkim okresie czasu
 • strategiczne planowanie płynności finansowej
 • zarządzanie kapitałem obrotowym:
  • definicja kapitału obrotowego
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym (agresywna i konserwatywna strategia zarządzania aktywami, agresywna i konserwatywna strategia zarządzania pasywami)
  • kapitał obrotowy a analiza płynności finansowej w oparciu o klasyczne wskaźniki płynności finansowej
  • cykl konwersji gotówki (okresy rotacji zapasów, należności i zobowiązań)
 • zarządzanie zapasami - struktura zapasów (towary, materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe), podstawowe metody zarządzania zapasami (model ABC, podejście just-in-time), model ekonomicznej wielkości dostawy, podejście inwestycyjne w zarządzaniu zapasami
 • zarządzanie zobowiązaniami handlowymi - podstawowe zasady zarządzania zobowiązaniami handlowymi, istota kredytu kupieckiego
 • zarządzanie należnościami - monitorowanie poziomu i struktury należności, terminy płatności faktur (wyznaczanie cyklów rotacji należności), polityka zarządzania należnościami (analiza skutków zmian terminów płatności, badania następstw zmian cen oraz wprowadzania rabatów)
 • zarządzanie gotówką - motywy utrzymania gotówki w przedsiębiorstwie, model zapasów gotówki, przygotowanie budżetu gotówkowego

 

5. Pozyskiwanie kapitału (9 godz.) - WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • przegląd źródeł finansowania; sposoby finansowania; finansowanie a faza rozwoju przedsiębiorstwa; kapitał własny a kapitał obcy
 • kredyt jako podstawowe źródło kapitału obcego; rzeczywisty koszt kredytu
 • leasing - wady i zalety; leasing operacyjny i leasing finansowy; pozafinansowe kryteria zasadności wykorzystania leasingu
 • faktoring jako metoda finansowania działalności krótkoterminowej
 • pozostałe źródła finansowania działalności:
  • franchising
  • venture capital,
  • emisja papierów wartościowych
 • finansowanie działalności przez z wykorzystaniem funduszy unijnych
 • ujmowanie kredytu, dotacji i leasingu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych

 

6. Rachunkowość zarządcza - kurs podstawowy (9 godz.)

 • funkcje i rola rachunkowości zarządczej
 • klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych:
  • proces decyzyjny
  • znaczenie kosztów w procesie decyzyjnym
  • koszty utraconych możliwości a koszty księgowe
  • koszty a rozmiar działalności 
 • rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy rzis:
  • metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
  • rachunek kosztów pełnych i zmiennych w sprawozdawczości
  • rachunek kosztów pełnych i zmiennych z kalkulacja kosztów wytworzenia
  • prezentacja zysku operacyjnego w rachunku kosztów pełnych i  zmiennych
 • analiza koszt – wolumen-zysk:
  • założenia  i podstawowe wielkości analizy koszt – wolumen – zysk
  • rachunek zysków i strat na potrzeby analizy koszt – wolumen – zysk
 • decyzje krótkoterminowe:
  • koszty istotne i nieistotne
  • czynności towarzyszące podejmowaniu decyzji krótkoterminowych
  • rodzaje decyzji krótkoterminowych

 

7. Planowanie finansowe (9 godz.) - WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • rola budowania planów finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • krótkookresowe a długookresowe planowanie finansowe
 • modele finansowe stosowane w procesie planowania finansowego:
  • plan finansowy dla nowopowstałej firmy
  • plan finansowy dla istniejącej firmy
  • specyfika planów finansowych dla projektów typy „Project finance”
 • specyfika planowania przychodów, kosztów, kapitału obrotowego oraz nakładów inwestycyjnych dla celów budowania długookresowych planów finansowych
 • weryfikacja założeń planistycznych do modelu:
  • analiza zewnętrzna (analiza makrootoczenia, analiza mikrootoczenia, analiz branży, analiza konkurencji, analiz potrzeb konsumentów)
  • analiza wewnętrzna (strategia, portfel produktowy, jakość zarządzania)
 • planowanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych) – analiza płynności finansowej
 • opracowanie planu finansowego – studium przypadku.

 

8. Zarządzanie ryzykiem finansowym (9 godz.) - WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • zarzadzanie ryzykiem finansowym - wprowadzenie (rozwój rynku pieniężnego i walutowego, zasady notacji kursów walutowych, konwersja kursu walutowego, kursy krzyżowe, teoria parytetu siły nabywczej, teoria parytetu stóp procentowych)
 • rodzaje zarzadzania ryzykiem finansowym
 • instrumenty pochodne - kontrakty forward, kontrakty futures, opcje, kontrakty SWAP
 • strategie zabezpieczeń na rynku walutowym: kontrakty forward, kontrakty futures, strategia money market (leading-lagging)
 • strategie zabezpieczeń na rynku stóp procentowych: strategie FRA

 

9. Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji (18 godz.) - WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • zakres analizy opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 • klasyfikacja projektów dla potrzeb analizy finansowej:
  • projekty rozwojowe
  • projekty racjonalizatorskie
  • projekty odtworzeniowe
  • projekty mieszane
 • metody oceny projektów inwestycyjnych (PP, ARR, NPV, IRR)
 • ocena opłacalności projektu:
  • kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych na użytek oceny projektów metodami dyskontowymi. Technika FCFE (Free Cash Flow to Eqiuty), FCFF (Free Cash Flow to Firm) oraz EVA (Economic Value Added)
  • zasady doboru stóp dyskontowych w kalkulacji wartości aktualnej netto metodami FCFF, FCFE i EVA
  • warunki uzyskania zgodności analiz prowadzonych za pomocą metod FCFE, FCFF oraz EVA
  • zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych,
  • ocena projektu rozwojowego – analiza przypadku
  • wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów rozwojowych – analiza przypadku
  • ocena projektu racjonalizatorskiego – analiza przypadku
  • ocena projektu odtworzeniowego – analiza przypadku
  • projekty odtworzeniowo – rozwojowo – racjonalizatorskie – analiza przypadku
 • tradycyjne metoda oceny ryzyka (analiza wrażliwości, klasyczna analiza scenariuszowa, symulacja Monte Carlo)
 • analiza wpływu opcji elastycznego reagowania na wartość projektów
 • selekcja projektów inwestycyjnych w warunkach ograniczeń kapitałowych oraz w przypadku wykluczających się projektów (projekty o różnych nakładach, projekty o różnych okresach życia, projekty o różnym poziomie ryzyka)

 

10. Zarządzanie wartością i wycena przedsiębiorstw – kurs podstawowy (9 godz.) - WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • zagadnienia wstępne:
  • wartość godziwa, wartość sprawiedliwa, wartość rynkowa, wartość księgowa – standardy wyceny
  • klasyfikacja metod wyceny – podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze 
 • dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa:
  • charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowym
  • kalkulacyjne podstawy wyceny metodami dochodowymi – okres szczegółowej analizy
  • kalkulacja wolnych przepływów w różnych technikach wyceny  metodami dochodowymi (wycena kapitału własnego (ang. Equity Value) oraz wycena wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value, Firm Value)
  • uzgodnienie wycen prowadzonych metodą wolnych przepływów pieniężnych dla wszystkich stron finansujących (ang.  FCFF), oraz zysków ekonomicznych (ang. EVA) - budowa modelu wyceny w środowisku Excel – analiza przypadku
  • kalkulacja wartości rezydualnej w wycenie przedsiębiorstw 

 

11. Zarządzanie wartością i wycena przedsiębiorstw II  (9 godz.) - WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • szacowanie kosztu kapitału własnego w procesie wyceny:
  • optymalna struktura kapitału a wartość godziwa przedsiębiorstw – teoria Modiglianiego Millera i jej zastosowanie w wyceni przedsiębiorstw
  • szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM w warunkach polskich
  • korekty koszty kapitału dopasowujące jego wartość do stopnia nieefektywności rynku – koncepcja Total beta corrected for Cash
  • źródła danych niezbędnych ustalanie kosztu kapitału
  • oszacowanie kosztu kapitału własnego oraz WACC dla spółek giełdowych i niegiełdowych przy założeniu różnego stopnia efektywności rynku) – analizy przypadków
 • wycena w procesie fuzji i przejęć:
  • wycena w procesie nowych emisji
  • ustalenie parytetów wymiany w procesie fuzji
  • ustalenie parytetów wymiany w procesie przejęcia
 • wykorzystanie metod porównawczych w wycenie przedsiębiorstw:
  • założenia metod porównawczych
  • zastosowanie w wycenie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S -  proces, ryzyko wyceny
 

Koszt uczestnictwa w kursie dla:

 • jednej osoby - 3950 PLN (VAT zw.)
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji
 • zajęcia komputerowe - wymagany własny laptop z MS Office min. 2007 (dla osób, które nie mają możliwości pracy na własnym laptopie - istnieje możliwość zamówienia komputera za dodatkową opłatą 50 PLN 23% VAT/dzień)

Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z oficjalnym zaproszeniem.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem kursu nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na rozpoczęciu kursu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 25, fax. 22 623 83 29
e-mail: biuro@arc.pl